Blauwvinger Energie is sinds kort betrokken bij 4 zonne-energieprojecten. In alle gevallen zorgen wij er voor dat de Zwolse samenleving kan investeren in deze projecten en/of de opgewekte energie kan afnemen. Het gaat om de volgende locaties:


ZonprojectenZwolle


A: Sekdoornseplas: een zandwinplas in Zwolle-Zuid, waar 20 hectare met drijvende zonnepanelen wordt bedekt. Samen met onze partner ZonnepanelenDelen willen we in 2019 voor 1 miljoen euro aan ZonneDelen (obligaties) uitgeven. De gemeenteraad is akkoord gegaan met dit plan en de procedure voor vergunningverlening is ondertussen gestart.

B: Bomhofsplas: een zandwinplas in Zwolle-Noord, bij Haerle en de A28, waar 20 hectare met drijvende zonnepanelen wordt bedekt. Ook hier willen we samen met onze partner ZonnepanelenDelen in 2019 voor 1 miljoen euro aan ZonneDelen (obligaties) uitgeven. De gemeenteraad is ook akkoord gegaan met dit plan en de procedure voor vergunningverlening is ondertussen gestart.

C: Zonnepark Weekhorst: een zonnepark in Zwolle-Zuid, bij Harculo, hier wordt in 2019 15,6 hectare aan zonnepanelen neergezet. Blauwvinger Energie wordt hiervan voor 10% eigenaar, de overige 90% is voor de investeerder Kronos Solar. Wij willen dat zoveel mogelijk Zwollenaren mede-eigenaar worden en gaan daarom aandelen uitgeven. De gemeenteraad is akkoord gegaan, de vergunning is verleend en de SDE-subsidie is aangevraagd.

D: Postcoderoosproject Scholtensteeg: hier wordt in 2019 ruim 1 hectare aan zonnepanelen in het talud van de rondweg rond Stadshagen gelegd. Wie in het postcodegebied 8043 woont, of in een van de aangrenzende postcodegebieden, krijgt de gelegenheid om een aantal zonnepanelen te kopen en de energie daarvan zelf te gebruiken zonder dat daarover energiebelasting hoeft te worden betaald. Dat betekent een korting van ruim 40% op de elektriciteitsrekening.
Dit project is een initiatief van Blauwvinger Energie en ligt nog op de tekentafel, maar alle partijen, inclusief de gemeente, staan positief tegenover dit plan en zien dit als een pilot om daarna veel meer gebruik te gaan maken van geluidswallen en taluds.

Dit zijn de “slechts” de eerste projecten, de komende jaren zullen er nog veel projecten bijkomen.


Planning en aanpak
Voor de vier genoemde projecten geldt dat ze allemaal in 2019 gestart en gebouwd zullen worden. Dat betekent dat er in 2019 voor deze 4 projecten actie moet worden gevoerd om de Zwollenaren te laten participeren voor een totaalbedrag van ruim 3 miljoen euro. Het is belangrijk om de projecten goed op elkaar af te stemmen, in alle gevallen zal Blauwvinger Energie de partij zijn die hierin een belangrijke rol speelt.

Percentages participatie
Deze eerste vier projecten laten een groot verschil zien in de mogelijkheid om te participeren en in de grootte van de participaties: de mogelijkheid om mede-eigenaar of investeerder te worden varieert tussen de 10 tot 100 procent Dit komt deels voort uit de aard van de verschillende projecten en deels is het een bewuste keus om uit te vinden waar de meeste behoefte aan is in Zwolle.

Echte Zwolse energie
Blauwvinger energie wil graag dat alle duurzame energieprojecten op het grondgebied van de gemeente Zwolle voor 100% eigendom worden van Zwolse inwoners en bedrijven maar de realiteit is momenteel dat er nu vooral investeerders van buiten Zwolle aankloppen bij grondbezitters om hun grond te huren. In de Zwolse Energiegids staat dat participatie verplicht is voor dit soort projecten, dus daarom zal een investeerder instemmen met een (beperkt) percentage participatie. Juridisch en politiek is er (nog) niet veel te doen aan deze situatie, maar we willen in de nabije toekomst als Blauwvinger Energie vooral meedoen aan projecten die voor minimaal 25% maar liever nog tussen de 50% tot 100% eigendom zijn van de Zwolse samenleving.

Ervaring opdoen
Ondertussen zijn we gestart met deze vier projecten omdat deze zich als eerste aanmelden bij de gemeente Zwolle. We kunnen hierdoor ervaring opdoen met de verschillende participatiemodellen en onze eigen organisatie opbouwen en inrichten op wat er de komende jaren komen gaat. Ondanks de beperkte participaties gaat het nog steeds om ruim 3 miljoen euro die in 2019 aan de man moet worden gebracht!

Obligaties
Voor de beide zandwinplassen geldt dat het een obligatie (lening) betreft voor een periode van 15 jaar, waarover je jaarlijks “rente” ontvangt en aan het eind van de periode je ingelegde geld terugkrijgt. Het percentage participatie bedraagt ongeveer 17%, maar je wordt geen mede-eigenaar.

Aandelen
Zonnepark Weekhorst gaat aandelen uitgeven waarover je jaarlijks dividend krijgt. De participatie bedraagt 10% waarbij je ook daadwerkelijk mede-eigenaar van het park wordt.

Postcoderoos
Voor de het postcoderoosproject Scholtensteeg geldt dat alle deelnemers samen voor 100% eigenaar zijn. Door het kopen van een aantal panelen financieren zij de bouw van het zonnepark. Hun rendement bestaat uit het niet hoeven te betalen van de energiebelasting over de door hun afgenomen elektriciteit.

Verkopen van energie
Al deze projecten leveren een grote hoeveelheid elektriciteit: alleen al de bovenstaande projecten zijn goed voor ruim 58 GWh per jaar, wat gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 16.000 huishoudens. Wij willen graag dat deze energie zoveel mogelijk in Zwolle wordt gebruikt en hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst met Greenchoice afgesloten. Samen willen we er vanaf 2019 voor zorgen dat we onze eigen duurzame stroom kunnen kopen.

Professionalisering en partners
Als coöperatie zijn we nu op een punt gekomen dat we een professionele organisatie moeten zijn om al onze doelstellingen en de daaruit voortkomende verplichtingen en verantwoordelijkheden te kunnen voldoen. Met het (mede-)eigenaar worden van projecten en het uitgeven van aandelen en participaties is het nodig dat Blauwvinger Energie als organisatie minstens 25 jaar moet kunnen bestaan. We zijn daarom op zoek gegaan naar professionele partners en adviseurs die ons verder kunnen helpen het opzetten en professionaliseren van marketing & sales, administratieve organisatie en het realiseren en financieren van duurzame energieprojecten.

Nuts & Co
We hebben allereerst de samenwerking gezocht met andere lokale energie-initiatieven uit Overijssel, daarvoor hebben we samen de koepelcoöperatie Nuts&Co opgezet, waar we zoveel mogelijk samenwerken op het gebied van de administratie, bijvoorbeeld het registreren van de aandelen, aandeelhouders, mutaties, uitbetalen van dividend. Ook worden de contracten met energiebedrijven met deze koepelcoöperatie afgesloten, waardoor alle leden er gebruik van kunnen maken. Daarnaast dient Nuts &Co als een kenniscentrum en projectenbureau voor het ontwikkelen, realiseren en financieren van duurzame energieprojecten.
Voor de marketing & sales, accountancy/ administratieve organisatie en juridisch advies zijn we in gesprek met partijen die ons kunnen helpen om dit een op professioneel niveau te kunnen krijgen. Daarbij is het mogelijk dat we een deel van de werkzaamheden gaan uitbesteden aan professionele (liefst Zwolse) partijen.

Onze visie
We krijgen de komende jaren te maken met nog meer zon- en windprojecten binnen Zwolle. Om dit in goede banen te leiden heeft de gemeente Zwolle eind 2017 de “Zwolse Energiegids voor grootschalige opwekking van duurzame energie” aangenomen. Blauwvinger Energie heeft inmiddels aan de hand van de vier bestaande projecten ervaring opgedaan met deze Zwolse Energiegids. De conclusie is dat het een goede basis vormt voor de verduurzaming van de Zwolse energievoorziening maar dat het een op een aantal punten nog verder en concreter moet worden uitgewerkt. Blauwvinger Energie heeft zelf een eigen visie uitgewerkt op de grootschalige duurzame energieprojecten..

Hulp nodig
Je leest in bovenstaande dat onze ambities hoog zijn. We doen dit tot nu toe met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers. Het is duidelijk dat we dit niet zo kunnen blijven doen. We zoeken daarom Zwollenaren die ons willen helpen om onze ambities te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door te helpen om de communicatie te verbeteren via het regelmatiger laten verschijnen van de nieuwsbrief, het actueel houden van de website en het beter gebruiken van de sociale media. Maar ook te helpen voorlichtingsfolders en inschrijfformulieren te maken voor de nieuwe initiatieven. Of om regelmatig op de markt te staan om Zwollenaren voor te lichten over de energie uit eigen gemeente. Ben jij de vrijwilliger die ons wilt helpen? Neem contact met ons op via bestuur@blauwvingerenergie.nl

 

 

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl